• [ĐẠI TỶ] Chiến hồn - Liệp hồn 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Thần dực 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Quang hoàn 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Bộ sưu tập 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Kế mưu 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Khiêu chiến Boss 11/06
  • [ĐẠI TỶ] Phó bản 11/06
  • [ĐẠI TỶ] Tiệm 11/06
  • [ĐẠI TỶ] Dung luyện 11/06