• [ĐẠI TỶ] Ra mắt S5 Trương Phi lúc 19h00 ngày 24/06/2021 24/06
 • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S4 Quan Vũ lúc 16h30 ngày 24/06/2021 24/06
 • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S3 Tôn Quyền lúc 10h30 ngày 24/06/2021 24/06
 • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S2 Lưu Bị lúc 10h30 ngày 24/06/2021 24/06
 • [ĐẠI TỶ] Ra mắt S1 Tào Tháo lúc 10h00 ngày 24/06/2021 24/06
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Quà siêu hời 15/06
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Chiến lệnh 15/06
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Quà chiến lực 16 YCoin 15/06
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Lễ bao cấp 15/06
 • [ĐẠI TỶ] Sự kiện Quà bồi dưỡng tướng 15/06
 • [ĐẠI TỶ] Tiệm 11/06
 • [ĐẠI TỶ] Dung luyện 11/06
 • [ĐẠI TỶ] Rèn trang bị 11/06
 • [ĐẠI TỶ] Võ tướng - Mạnh hóa tướng 11/06
 • [ĐẠI TỶ] Chiêu mộ tướng 11/06