• [PHIÊN BẢN MỚI] Quan Chức 17/10
  • [PHIÊN BẢN MỚI] Tính năng con cái 17/10
  • [PHIÊN BẢN MỚI] Tính năng Ân Duyên 15/10
  • [ĐẠI TỶ] Chiến hồn - Liệp hồn 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Thần dực 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Quang hoàn 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Bộ sưu tập 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Kế mưu 26/07
  • [ĐẠI TỶ] Khiêu chiến Boss 11/06